Regulamin sprzedaży online

Regulamin świadczenia usług
Restauracji Biała Gruba w Mysłowicach

Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Łukasza Jurkiewicza, działającego pod firmą „Biała Gruba Łukasz Jurkiewicz” z siedzibą w Katowicach w ramach działalności Restauracji Biała Grubaw Mysłowicach.

I. Ogólne postanowienia Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Restauracji Biała Gruba w Mysłowicach wydany został w oparciu o 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
2. Konsument przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę przy użyciu strony internetowej Restauracji zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że rozumie i akceptuje jego treść.
3. Definicje:
a) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług Restauracji Biała Gruba w Mysłowicach;
b) Konsument – usługobiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu;
c) Usługodawca – Łukasz Jurkiewicz, działający pod firmą „Biała Gruba Łukasz Jurkiewicz” z siedzibą w Katowicach, ul. Jana III Sobieskiego 8a/4.
d) Restauracja – Restauracja Biała Gruba w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1, prowadzona w ramach działalności gospodarczej Usługodawcy,
e) Produkt – towary znajdujące się w aktualnej ofercie Restauracji Biała Gruba dostępnej na stronie internetowej http://bialagruba.pl/w menu,
f) Strona internetowa – strona internetowa www, dostępna pod adresem http://bialagruba.pl/,
g) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
h) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Konsumenta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
i) Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu informacyjnego o nowościach w Restauracji oraz stanowiąca zamówioną informację handlową, na adres poczty elektronicznej podany przez Konsumenta; usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich Konsumentów przez stronę internetową Restauracji,
j) usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, opisana w punkcie 2 niniejszego Regulaminu,
k) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi,
l) formularz kontaktowy – formularz internetowy dostępny na stronie internetowej Restauracji,
m) system rezerwacji – system internetowy za pomocą którego Konsument może dokonać rezerwacji usług gastronomicznych, bezpośrednio poprzez stronę internetową Restauracji,
4. Restauracja Biała Gruba w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1, w tym również strona internetowa, prowadzona jest przez Łukasza Jurkiewicza, działającego pod firmą „Biała Gruba Łukasz Jurkiewicz” z siedzibą w Katowicach ul. Jana III Sobieskiego 8a/4, numer NIP: 6251995503, REGON: 278327978, który jako przedsiębiorca jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Niniejszy Regulamin określa:
a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Łukasza Jurkiewicza, działającego pod firmą „Biała Gruba Łukasz Jurkiewicz” z siedzibą w Katowicach, za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem: http://bialagruba.pl/,
b) warunki składania zamówienia za pośrednictwem elektronicznego systemu rezerwacji dostępnego na stronie: http://bialagruba.pl/, skutkujące możliwością zarezerwowania usługi gastronomicznej (dalej „Umową”),
c) warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną,
d) warunki prowadzenia Newslettera, do którego istnieje możliwość zapisania się poprzez formularz kontaktowy dostępnym na stronie: http://bialagruba.pl/, skutkujące możliwością otrzymywania na odległość informacji handlowej w formie bezpłatnego Newslettera,
e) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej http://bialagruba.pl w zakładce dotyczącej systemu rezerwacji oraz zapisu do Newslettera.
7. Do Regulaminu oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Operatorem strony internetowej Restauracji Białą Gruba w Mysłowicach jest Łukasz Jurkiewicz, działający pod firmą „Biała Gruba Łukasz Jurkiewicz” z siedzibą w Katowicach. Adresem elektronicznym Usługodawcy jest następujący adres poczty elektronicznej: rezerwuje@bialagruba.pl. Numer telefonu Usługodawcy: +48 790 511 105
9. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z usług świadczonych drogą elektroniczną jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
10. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Konsumentowi niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenieusług w drodze elektronicznej, a także – na jego żądanie.
II. Zakres świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Konsumenta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działalności Restauracji, są:
a) prowadzenie strony internetowej pod adresem: http://bialagruba.pl/, za pomocą której Konsument może uzyskać informacje o Restauracji, świadczonych usługach gastronomicznych, co skutkuje możliwością przesyłania i odbierania danych przez Konsumenta udostępnianych przez Restaurację za pośrednictwem swojej strony internetowej;
b) prowadzenie elektronicznego systemu zamówień online w Restauracji, za pomocą którego może dojść do zawarcia na odległość umowy o sprzedaży,świadczone przez Usługodawcę następnie na miejscu w Restauracji;
c) prowadzenie usług Newslettera, do którego Konsument może zapisać się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: http://bialagruba.pl/.
3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Usługodawcę. Konsument ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z niniejszym Regulaminem, w szczególności przed zawarciem Umowy rezerwacji czy zapisania się do Newslettera.
4. Akceptacja Regulaminu podczas zamówienia, a także akceptacja Regulaminu poprzez korzystanie z formularza kontaktowego, stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, co nie stanowi samo w sobie zawarcia Umowy.
5. Akceptacja postanowień Regulaminu może być wyrażona przez Konsumenta poprzez potwierdzenie przez Konsumenta tego faktu poprzez zaznaczenie opcji „Zapoznałem się z Regulaminem”, przy dokonywaniu rezerwacji oraz przy korzystaniu z formularza kontaktowego, jak też w sposób dorozumiany, jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem Konsument kontynuuje korzystanie ze strony http://bialagruba.pl/.
6. W razie wątpliwości uznaje się, że umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Konsumenta w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu strony internetowej Restauracji.
7. Zaznaczenie opcji ‘Zapoznałem się z Regulaminem’ przy dokonywaniu rezerwacji albo przy wysyłaniu formularza kontaktowego przez panel na stronie http://bialagruba.pl/, oznacza, iż Konsument zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie go i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki usług. Konsument zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
8. Konsument może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną na stronie http://bialagruba.pl/.
9. Jeżeli doszło do zawarcia Umowy, zakończenie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną nie wpływa na uprawnienia czy obowiązki wynikające z zawarcia tej umowy.
10. Zakazane jest dostarczanie w jakiejkolwiek formie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, treści mogących wprowadzać w błąd, naruszających prawa osób trzecich, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać uszkodzenia lub zakłócenia pracy systemów informatycznych.
11. Konsument zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych.
12. Szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem z usług drogą elektroniczną jest możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować takie skutki jak ich utratę, zmianę lub uniemożliwienie dalszego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych z wykorzystaniem strony internetowej http://bialagruba.pl/,.
13. Koszty połączenia ze stroną internetową Usługodawcy przez Konsumenta przez Internet ponosi Konsument.
14. Usługodawca zapewnia tajemnicę komunikacji, obejmującą informacje przekazywane poprzez Internet przez stronę internetową Restauracji, dane dotyczące i wprowadzone przez Konsumentów, tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są jawne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę, albo ich ujawnienia nie wymagają obowiązujące przepisy prawa lub nie wymaga tego organ państwowy.
15. Dostęp do aktualnej informacji o zmianach sposobu i zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do informacji, o których mowa w art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę internetową Restauracji albo w drodze korespondencji mailowej w Newsletterze, przesyłanym na adres mailowy podany przez Konsumenta.
16. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
III. Umowa oraz jej zawarcie
1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie prowadzenia systemu rezerwacji stolików i sprzedaży produktów online.
2. Postanowienia niniejszego rozdziału III regulują również zasady dokonywania zamówień, anulowania zamówień, sposobów i terminów płatności za zamówienia oraz potwierdzeń dokonywania zamówienia, związanych z zawarciem na odległość umowy sprzedaży.
3. W ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną w celu zawarcia Umowy przez system rezerwacji dostępny na stronie Restauracji, Usługodawca udostępnia elektroniczne formularze, pozwalające na złożenie zamówienia w celu zawarcia Umowy.
4. Konsument zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane podawane podczas rejestracji powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Za skutki podania nieprawdziwych danych, pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie Konsument.
5. Umowa może być zawarta z Usługodawcą poprzez system zamówień dostępny na stronie http://bialagruba.pl/. Do zawarcia Umowy dochodzi po poinformowaniu Konsumenta o rodzaju, zakresie oraz cenie określonego zamówienia, wybraniu przez Konsumenta określonych produktów, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonaniu zapłaty za pośrednictwem systemu UpMenu dostarczonym przez firmę Tastysoft sp. z o.o. zgodnie z wybranym zamówieniem oraz wysłaniu zamówienia przez system zamówień lub też bezpośrednio na stronie internetowej Usługodawcy. Płatność jest realizowana bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji przez system. Zawarcie Umowy następuje po zaakceptowaniu zamówienia przez Restaurację – poprzez automatyczne powiadomienie emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu zamówienia na adres podany przez Konsumenta.
6. Umowa może być zawarta w drodze komunikacji elektronicznej poprzez adres mailowy lub telefonicznie, bezpośrednio z Restauracją. Do zawarcia Umowy dochodzi po złożeniu oświadczenia o zawarciu Umowy sprzedaży, w chwili mailowego gwarantowanego potwierdzenia dokonania zamówienia przez Restaurację.
7. Umowa poprzez system zamówień zawierana jest z operatorem systemu zamówień online – przedsiębiorstwo działające pod firmąTastysoft sp. z o.o, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod nr: 0000411725 działające w imieniu i na rzecz Restauracji.
8. Zaznaczenie opcji ‘Zapoznałem się z Regulaminem’ przy dokonywaniu rezerwacji przez system na stronie http://bialagruba.pl/ oznacza, iż Konsument zapoznał się z Regulaminem składania zamówień, rozumie go i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki usług. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania zamówienia on-line, a tym samym zawarcia Umowy przy wykorzystaniu tego sposobu.
9. Przy zamówieniach dokonywanych w inny sposób niż przez system zamówień, Konsument otrzymuje Regulamin w formie mailowej. Przyjęcie warunków rezerwacji usługi, w tym wpłacenie zaliczki, jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
10. Ceny podane na stronie http://bialagruba.pl/ są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wszystkie informacje o cenach i zakresie usług gastronomicznychpodawane są poprzez system zamówień oraz poprzez informacje zawarte na stronie internetowej Restauracji.
11. Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie. Wiążącą ceną transakcji jest cena podana w walucie PLN.
12. Jako podstawę uiszczenia cenywynikającej z zawarcia Umowy należy przedstawić w Restauracjie-mail potwierdzający zamówienie.W przypadku dokonywania kolejnych zamówień już w chwili wykonywania usługi Konsument zobowiązany jest ją uregulować zgodnie z warunkami danej oferty cenowej.
13. Formy płatności przedpłaty poprzez system zamówień:
a) kartapłatnicza: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
b) ePrzelew: Płacę z Inteligo, Eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBankPrzelew, Płać z BOŚ, Płacę z AliorBankiem, Millennium Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Plus Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.
c) Krajowy Integrator Płatności S.A
14. W przypadku dokonywania przelewu, Konsument ponosi wszelkie koszty jego dokonania, w tym prowizje i inne opłaty naliczone przez bank lub placówkę, za pośrednictwem której realizowana jest transakcja
15. W przypadku braku wpłaty wymaganej zaliczki w terminie i przy braku kontaktu ze strony Konsumenta z Restauracją, umowao świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje sięi nie dochodzi do zawarcia Umowy.
16. Konsument może dokonać anulowania bądź zmiany dokonanego zamówienia, poprzez kontakt z obsługą Restauracji w drodze mailowej na adres: rezerwuje@bialagruba.pl, z podaniem w tytule maila „anulowanie/zmiana zamówienia z dnia ………………….. nr…”.
17. Jeżeli z tytułu anulowania zamówienia Konsumentowi przysługuje zwrot ceny, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 14 dni od zatwierdzonego przez Restaurację anulowania rezerwacji.
18. Rezerwacja może być bezpłatnie anulowana w terminie do 24 godzin od terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku przedpłata zostanie zwrócona w terminie 14 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub niepojawienia się w Restauracji w czasie realizacji zamówienia, całość wpłaconej kwoty Restauracja zamienia na voucher ważny przez 30 dni od daty rezerwacji. Jednocześnie oznacza to rezygnację z przyznanego wcześniej rabatu na zamówione produkty.
19. Poszczególne oferty usług mogą wskazywać na konieczność zapłaty bezzwrotnej przedpłaty w wysokości do 100% wartości zamówionego produktu bez możliwości anulowania rezerwacji.
20. Sposób i termin spełniania przez Usługodawcę świadczenia uzależniony jest od wyboru przez Konsumenta rodzaju usługi. Konsument informowany jest o sposobie i terminie spełnienia świadczenia usług gastronomicznych przez Usługodawcę nie później niż w chwiliwyrażenia przez Konsumentawoli na związanie się Umową – poprzez system zamówień, a jeżeli do zawarcia umowy dochodzi w inny sposób – odpowiednio do sposobu zawarcia umowy – mailowo na adres elektroniczny podany przez Konsumenta lub ustnie w recepcji Restauracji.
21. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług gastronomicznych na warunkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.Usługodawca nie świadczy usług posprzedażowych ani gwarancji.
IV. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który przetwarza jego dane osobowe w celu zawarcia, obsługi i wykonania Umowy rezerwacji, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Restauracja w zakresie danych osobowych wprowadzonych w system rezerwacji, powierza przetwarzanie danych osobowych operatorowi systemu rezerwacji online -przedsiębiorstwo działające pod firmą Tastysoft sp. z o.o, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod nr: 0000411725.
3. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności, i nieujawniania ich podmiotom trzecim, chyba że ujawnienie to następuje powszechnie obowiązujących przepisów prawa.Usługodawca zapewnia, że dane osobowe przekazywane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz w związku z zawarciem umowy o usługi przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji tychże usług, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Restauracjęw ramach zawartej Umowy lub skorzystania z formularza kontaktowego, po kliknięciu odpowiednich okienek. Dane są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych osobowych. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Konsument nie zachowa zasad bezpieczeństwa.
6. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu zamówieniai zawarcia Umowy, przesyłania Newslettera oraz odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym,zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe mu powierzone, a które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i usług gastronomicznych, świadczonych przez Restaurację, a także w celu rozpoznawania reklamacji i prowadzenia subskrypcji Newslettera.
8. Konsument ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymywania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub jeżeli zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Konsumenta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
10. Usługodawca powiadomi Konsumenta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia związanego z ustaleniem jego odpowiedzialności.
V. Subskrypcja Newsletter
1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie rozsyłania Newslettera, do którego Konsument może przystąpić poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: http://bialagruba.pl/
2. W ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną, w celu otrzymywania Newslettera (biuletynu informacyjnego) oraz kontaktu z Restauracją, Usługodawca udostępnia przez stronę Restauracji elektroniczny formularz kontaktowy.
3. Konsument może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w formie Newslettera, poprzez zaznaczenie opcji na formularzu kontaktowym „Zapis do newslettera”, co skutkuje wyrażeniem przez Konsumenta zgody na otrzymywanie subskrypcji Newslettera. Konsument będzie otrzymywał na podany przez siebie adres mailowy od Usługodawcy Newsletter Restauracji.
4. Konsument zobowiązany jest do podania danych oznaczonych w stosownych polach jako wymagane. Dane podawane przez Konsumenta powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Za skutki podania nieprawdziwych danych, pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie podający dane.
5. Przesyłanie Newslettera stanowi przesyłanie na odległość informacji handlowej.
6. Konsument ma uprawnienie do rezygnacji z korzystania z Newslettera, poprzez anulowanie swojej zgody bezpłatnie (poza kosztami przekazania informacji ustalonymi przez taryfę operatora).
Rezygnacja następuje poprzez wysłanie maila na adres mailowy Restauracji: rezerwuje@bialagruba.pl, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczeniu usług w zakresie Newslettera.

VI. Warunki techniczne korzystania z usług
1. Do korzystania ze strony internetowej Restauracji wymagany jest dostęp do Internetu oraz zainstalowanie przeglądarki internetowej.
2. W celu prawidłowego korzystania z systemu rezerwacji wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Chrome 34 lub wyższej, FireFox 29 lub wyższej oraz gdy w przeglądarce internetowej Konsumenta włączona jest obsługa JavaScript i plików cookies.
3. Usługi drogą elektroniczną są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4. W systemie rezerwacji mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, XML, PHP, cookies, HTML, CSS. Wybrane podstrony systemu mogą wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.
5. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Restauracja może korzystać z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Konsument może w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w celu nieakceptowania plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej Restauracji.
VII. Postępowanie reklamacyjne
1. Przez reklamację rozumie się zgłoszenie przez Konsumenta do Usługodawcy zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę.
2. Konsument może złożyć reklamację: w formie pisemnej – osobiście w Restauracji lub przesyłką pocztową na adres siedziby Usługodawcy lub na adres Restauracji; ustnie – osobiście lub telefonicznie w Restauracji lub w formie elektronicznej – mailem na adres mailowy Restauracji.
3. Reklamacje dotyczące usług Restauracji powinny być kierowane na piśmie, w tym drogą elektroniczną, do Restauracji bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zrealizowanej usługi.Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień, w którym Restauracja otrzymał stosowne zgłoszenie.
4. Reklamacja powinna zawierać wszelkie informacje niezbędne dla zidentyfikowania osoby składającej reklamację oraz rodzaj usługi.
5. Odpowiedź na reklamację udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt.3 niniejszego rozdziału, Restauracja określi dodatkowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie elektronicznej.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym te, które spowodowane zostały awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu operatora zapewniającego transmisję danych.
8. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub potrzeby przeprowadzenia technicznych zmian na stronie internetowej, Usługodawca ma prawo zablokować lub zawiesić dostęp do strony internetowej, bez uprzedniej informacji o blokadzie lub zawieszeniu dostępu do strony internetowej.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej z przyczyn od niego niezależnych.
VIII. Własność intelektualna i jej ochrona
1. Na stronie internetowej Restauracji, w tym w systemie rezerwacji, znajdują się treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego.
2. Konsument zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
3. Korzystanie z treści objętych ochroną prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, i rozporządzanie nimi przez Konsumenta jest zabronione, chyba że Usługodawca wyrazi na to zgodę na piśmie lub korzystanie i rozporządzanie nimi związane jest z dozwolonym dla Konsumenta użytkiem osobistym.
4. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany treści strony internetowej w każdej chwili.
IX. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu może podlegać zmianom. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępni zmieniony Regulamin na stronie internetowej Restauracji.
2. Korzystanie przez Konsumenta ze strony internetowej Restauracjipo dokonanej zmianie Regulaminu, skutkuje wyrażaniem zgody na stosowanie się zmian.
3. Zmiany Regulaminu nie wpływają na Umowę zawartą przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu – do tych umów zastosowanie mają postanowienia obowiązującego Regulaminu przed zmianami.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 listopada 2017.

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działalności Restauracji Biała Gruba w Mysłowicach

1. Usługodawca – Łukasz Jurkiewicz, działający pod firmą „Biała Gruba Łukasz Jurkiewicz” z siedzibą w Katowicach w ramach działalności Restauracji Biała Gruba w Mysłowicach., wykonując obowiązek nałożony na przedsiębiorców w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedno. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Konsumentów z usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Niniejsza informacja dotyczy potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem ze świadczenia usług drogą elektroniczną, pomimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę teleinformatyczną, w szczególności w zakresie zabezpieczenia strony internetowej Restauracji oraz danych osobowych przekazywanych przez Konsumenta, w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich do treści przekazu stanowiącego usługę świadczoną drogą elektroniczną, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych przez Usługodawcę usług.
3. Do zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internetu o charakterze podstawowym należą w szczególności:
a) złośliwe oprogramowania (ang. malware), które stanowią różnego typu i rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działalnie w stosunku do systemów teleinformatycznego danego użytkownika sieci w szczególności wirusy, trojany (konie trojańskie), robaki, keyloggery, dialery,wabbity, backdoor, programy szpiegujące, exploit, rootkit,
b) programy szpiegujące (ang. spyware), które stanowią różnego typu i rodzaju programy śledzące działania użytkownika sieci,
c) wyłudzanie poufnych informacji osobistych,
d) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. narzędzi hackerskich takich jak exploit i rootkit.
e) spam.
4. W celu uniknięcia zagrożeń opisanych powyżej, Konsument powinien zabezpieczyć swój komputer lub inne urządzenie elektroniczne wykorzystywane do podłączenia się do sieci Internetu.